Home » Algemeen » Contributie » Lidmaatschap & contributie 2014-2015

Lidmaatschap & contributie 2014-2015

Lidmaatschap

Inschrijving

Aanmelden als lid van VV Harkema-Opeinde kan via het inschrijfformulier van VV Harkema-Opeinde. Dit formulier is te verkrijgen bij de ledenadministrateur of in de kantine van onze vereniging. Het ingevulde formulier dient ondertekend ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur. Nieuwe spelende leden van 10 jaar en ouder dienen een pasfoto aan te leveren, zodat de benodigde spelerspas via de KNVB aangevraagd kan worden. Geen spelerspas = niet spelen! Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen tevens het documentnummer van de identiteitskaart, paspoort of rijbewijs te vermelden op het inschrijfformulier.

Schriftelijk opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij de ledenadministrateur en wel uiterlijk 1 juni. Zonder schriftelijke afmelding uiterlijk 1 juni, wordt het lidmaatschap automatisch (stilzwijgend*) verlengd met een seizoen.  Bij een tussentijdse opzegging is over het gehele (resterende) seizoen, dat loopt van 1 juli t/m 30 juni, contributie verschuldigd (zie verder ook ‘De contributie is een jaarcontributie’).

* LET OP!   de Wet Van Dam is bij VV Harkema-Opeinde niet van toepassing op het lidmaatschap van de vereniging. Deze wet geldt namelijk alleen  voor contracten of abonnementen van particulieren bij bedrijven. De statuten van VV Harkema-Opeinde bepalen hoe het lidmaatschap beëindigd kan worden.

Overschrijvingen

Indien een lid  zich wil laten overschrijven naar een andere vereniging, dient dit met toestemming van de vereniging uiterlijk 15 juni van het jaar plaats te vinden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat aan de financiële verplichtingen bij VV Harkema-Opeinde moet zijn voldaan. Nadat het formulier door het bestuur van VV Harkema-Opeinde is ondertekend, kan het lid het overschrijvingsformulier tezamen met de spelerspas en ledenmutatiekaart bij de nieuwe vereniging inleveren. Die nieuwe vereniging zal haar deel van het formulier invullen en zal het vervolgens naar de KNVB sturen.

Mutaties

Mutaties zoals adreswijzigingen, telefoonnummers etc. dienen zo snel mogelijk schriftelijk (per e-mail mag dus ook) te worden doorgegeven aan de ledenadministratie via secretaris@vvharkema-opeinde.nl.

Contributie

Contributie is een reglementaire en wezenlijke bijdrage van de leden tot het in stand houden van de vereniging. De vereniging heeft immers ook haar financiële verplichtingen, die zij op tijd moet nakomen. Contributie is juridisch gezien een brengschuld en is daarmee officieel bij vooruitbetaling verschuldigd. Toch biedt de vereniging het lid de mogelijkheid om de contributie gespreid over het jaar te betalen. Ondanks dat onze vereniging de contributie-inning verzorgt, ligt de plicht tot het innen van de contributie niet bij onze vereniging. Dat houdt in dat het lid dus zélf verantwoordelijk is voor tijdige betaling van de contributie!  

Contributies voor het seizoen 2014-2015

Voor het seizoen 2014-2015 zijn de contributies als volgt vastgesteld:

  per jaar  per maand
Senioren 162,00 13,50
A, B, C-junioren 132,00 11,00
D,E, F-pupillen 102,00 8,50
Niet spelend, stemgerechtigd lid 84,00 7,00
H-pupillen/donateur 72,00 6,00
Vrijwilliger/partner 42,00 3,50

De jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld.

Contributieplicht gaat bij inschrijving in

Zodra de inschrijving van een lid is geaccepteerd, gaat ook de verplichting tot betaling van de verenigingscontributie in. Tegenwoordig dient bij de inschrijving een machtiging te worden afgegeven waarmee toestemming aan VV Harkema-Opeinde wordt gegeven om de contributie automatisch van de privé bank- of girorekening af te schrijven.


Contributie is een jaarcontributie

De contributie wordt per kwartaal voldaan. Als het lid betaald, betekent dat niet dat de contributieplicht maar per kwartaal geldt. Het lidmaatschap is namelijk voor een looptijd van een seizoen, van 1 juli t/m 30 juni. Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap moet de contributie volgens statutaire bepalingen toch tot het einde van het seizoen worden voldaan. Daarom spreken we van een jaarcontributie.

Voorbeeld: Een lid bedankt in oktober en heeft in juli daaraan voorafgaand de contributie voor de eerste helft van het seizoen voldaan. De contributie voor de tweede helft van het seizoen, te innen in januari, moet alsnog worden betaald.

Incasso van contributie

De inning van de contributie is een tijdrovend karwei. Niet alle leden hebben (in het verleden) een automatische incasso afgegeven. De vereniging streeft ernaar om alle leden automatisch te laten betalen. De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. Leden die de contributie niet automatisch laten afschrijven krijgen een factuur aan het begin van het nieuwe seizoen. Ook is er een mogelijkheid om een periodieke overboeking bij de bank in te stellen. Om de automatische incassering door de contributieadministrateur mogelijk te maken, moet er wel voldoende saldo op de privérekening staan. Helaas wordt de penningmeester bij de automatische contributie-incasso regelmatig geconfronteerd met leden die op het moment van incasso rood staan. De bank meldt dan dat om ‘administratieve reden’ (stornering) geen contributie-inning mogelijk is. Dat is vervelend, maar op een later tijdstip wordt alsnog geprobeerd de contributie automatisch te incasseren. Veel vervelender is het als blijkt dat de contributie niet geïncasseerd kan worden, door bijvoorbeeld een blokkade van de rekening of een verandering van het rekeningnummer.

Wat gebeurt er indien de contributie niet (op tijd) betaald wordt?

Wanneer de verschuldigde contributie niet (op tijd) betaald wordt, zal worden geprobeerd om het lid tot betaling te bewegen middels schriftelijke herinnering(en), telefonisch contact en indien mogelijk middels automatische incasso. Bij een structurele betalingsachterstand van 3 of meer maanden zal het bestuur worden ingelicht. Het bestuur kan (indien van toepassing) besluiten een speelverbod op te leggen. Alleen het bestuur is daartoe bevoegd, niemand anders. Pas na betaling van de achterstallige contributie zal het lid weer mogen spelen.

Voorts behoudt de vereniging het recht voor om in laatste instantie, wanneer de bereidheid van het (ex-)lid er niet (meer) is alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, de achterstallige contributie aan een incassobureau over te dragen. De (buitengerechtelijke incasso)kosten zullen conform wettelijke regelgeving in rekening worden gebracht bij het (ex-)lid! Tevens zal de vereniging conform haar statutaire bepalingen het lidmaatschap van het lid direct beëindigen.  

Uitzonderingen

Er zullen altijd wel situaties ontstaan of te bedenken zijn dat er een uitzondering op de regel moet of kan worden gemaakt. Alleen het bestuur is bevoegd uitzonderingen te maken als dat naar het oordeel van het bestuur redelijk of billijk is. 

Ledenadministrateur:

Wietske de Vries

secretaris@vvharkema-opeinde.nl